ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Τομείς της Σχολής

Οι Επιστημονικές Περιοχές (Τομείς) της Σχολής

Η οργάνωση του Τμήματος των ΑΕΙ, σύμφωνα με το νόμο 1268/82, έγινε κατά Τομείς που περιλαμβάνουν τις συγγενέστερες ειδικότητες και η δημιουργία τους αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και της ερευνητικής προσπάθειας.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών στη συνεδρίαση της 30-5-1983 αποφάσισε την οργάνωση της Σχολής σε τέσσερις Τομείς, ως εξής:

Τομέας Χημικών Επιστημών (I)
 • Ανόργανη Χημεία

  • Ανόργανη Χημεία και Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία
  • Τεχνική Ανοργάνων Ενώσεων και Υλικών

 • Αναλυτική Χημεία

  • Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης

 • Οργανική Χημεία

 • Γενική Χημεία

  • Ανόργανη Χημεία
  • Οργανική Χημεία
  • Φυσική Χημεία

 • Βιοχημεία

Ο Τομέας Χημικών Επιστημών καλύπτει σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο τους κλάδους της Ανόργανης Χημείας, της Αναλυτικής Χημείας, της Γενικής Χημείας, της Οργανικής Χημείας και της Βιοχημείας. Παράλληλα από τον Τομέα υποστηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό τόσο το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων που διδάσκονται στην κατεύθυνση των Ανοργάνων Βιομηχανιών όσο και το μάθημα του περιβάλλοντος. Εκτός από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών, ο Τομέας έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης του συνόλου σχεδόν των φοιτητών του Ιδρύματος στις βασικές έννοιες της Χημείας. Από ερευνητικής απόψεως καλύπτονται όλοι οι παραπάνω κλάδοι, τόσο σε βασική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα.

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων (ΙΙ)
 • Τεχνική Φυσικών Διεργασιών

  • Τεχνική Ρευστών και Σωματιδίων
  • Τεχνική Θερμικών Διεργασιών
  • Τεχνική Φυσικών Διαχωρισμών
  • Συσκευές και Εγκαταστάσεις Διεργασιών Τεχνική Χημικών Δράσεων
  • Τεχνική Χημικών Διεργασιών
  • Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων
  • Βελτιστοποίηση Χημικών Διεργασιών

 • Φαινόμενα Μεταφοράς

 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

 • Ενεργειακή Ανάλυση

 • Ρύθμιση - Έλεγχος Διεργασιών

 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός (τεχνικός, οικονομικός, ενεργειακός, στρατηγικός)

 • Τεχνική Βιομηχανικών Διεργασιών

Ο Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανάλυσης και σχεδιασμού διεργασιών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται στη Χημική Μηχανική, στην πράξη και στις παραγωγικές διαδικασίες της Χημικής Βιομηχανίας γενικότερα. Η κύρια κατεύθυνση του Τομέα είναι η ολοκληρωμένη - από τεχνική και οικονομική άποψη - αντιμετώπιση συστημάτων Χημικής Μηχανικής.

Το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων συνοπτικά περιλαμβάνει την εισαγωγή στις έννοιες της Χημικής Μηχανικής μέσω της Θερμοδυναμικής Χημικού Μηχανικού και των φαινομένων μεταφοράς, καθώς και την ανάλυση των φυσικών διεργασιών και των χημικών δράσεων που συναντώνται στη χημική βιομηχανική πρακτική. Τα φαινόμενα εξετάζονται μεμονωμένα και σε συνδυασμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των μηχανισμών τους. Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών αποβλέπει στην κατανόηση των διεργασιών χημικής μηχανικής και των διαδικασιών ελέγχου και ρύθμισης που οδηγεί στον τεχνικό σχεδιασμό βιομηχανικών συσκευών και εγκαταστάσεων. Η διδασκαλία αποβλέπει, τέλος, στο συνδυασμό του τεχνικού σχεδιασμού με γνώσεις τεχνικοοικονομικής ανάλυσης βιομηχανικών συστημάτων και με έμφαση στις ενεργειακές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, που απολήγει στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα, στις οποίες οι φοιτητές συμμετέχουν με διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές, καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του φάσματος των περιοχών διδασκαλίας.

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών (ΙΙΙ)

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών καλύπτει από διδακτική και ερευνητική σκοπιά τις περιοχές της Φυσικοχημείας, της Διάβρωσης και των Ανοργάνων και Οργανικών Υλικών από την άποψη της σχέσης δομής - ιδιοτήτων.

Διδάσκονται και ασκούνται εργαστηριακά στις περιοχές Φυσικοχημείας, Διάβρωσης και Υλικών οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών καθώς και της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η δραστηριότητα του Τομέα εκτείνεται και στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, όπου διδάσκονται οι περιοχές Διάβρωσης και Υλικών με ταυτόχρονη εργαστηριακή υποστήριξη. Η ερευνητική προσπάθεια καλύπτει όλες τις παραπάνω περιοχές και γίνεται με την ανάθεση διπλωματικών εργασιών στους τελειόφοιτους φοιτητές, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών αλλά και την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων.

Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV)

Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών αναφέρεται γενικά στις τεχνολογίες, όπου ειδικότερα περιλαμβάνονται η Οργανική Χημική Τεχνολογία, η Τεχνολογία Τροφίμων και οι Γεωργικές Βιομηχανίες, η Τεχνολογία Πολυμερών, η Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών, η Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και η Βιοχημική Τεχνολογία.

Τα παρεχόμενα μαθήματα (διδασκαλία, φροντιστηριακή άσκηση και εργαστηριακή άσκηση) απευθύνονται στους φοιτητές των τελευταίων εξαμήνων και αποβλέπουν τόσο στην παροχή νέων γνώσεων σε ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα όσο και στη σύνθεση επιμέρους γνώσεων για ανάπτυξη και ολοκλήρωση συγκεκριμένων βιομηχανικών διαδικασιών. Παράλληλα, ο Τομέας έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, στην οποία συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές με την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, που επιβλέπονται από μέλη ΔΕΠ του Τομέα.

Τα θέματα των ερευνητικών προγραμμάτων αναφέρονται γενικά στην εφαρμοσμένη έρευνα, αποβλέποντας σε ωφέλιμο αποτέλεσμα για την πράξη, και καλύπτουν ερευνητικά αντικείμενα όχι μόνο της παραδοσιακής βιομηχανίας αλλά και σε προωθημένες περιοχές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Το έργο του Τομέα υποστηρίζεται από 6 εργαστήρια, εξειδικευμένα σε αντίστοιχες γνωστικές περιοχές.

© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής