Προχωρημένη Ρευστομηχανική
Περιγραφή
Το μάθημα είναι εξαμηνιαίο, μεταπτυχιακού επιπέδου, με κύριο σκοπό την εισαγωγή και ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης, από θεμελιώδεις αρχές, της ροής των ρευστών, και δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλου εύρους χωρικές κλίμακες, από κυτταρική έως ατμοσφαιρική. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η σύνδεση του (μαθηματικού) φορμαλισμού με την κατανόηση της φυσικής της ροής. Το μάθημα εποικοδομεί στα βασικά προπτυχιακά μαθήματα - Φαινόμενα Μεταφοράς Ι : Μηχανική Ρευστών και Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ : Mεταφορά Θερμότητας και Μάζας - αλλά και σε άλλα που καλύπτουν φαινόμενα και διεργασίες ροής ρευστών, όπως Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό Διεργασιών, Μηχανική Φυσικών Διεργασιών και Μηχανική Χημικών Διεργασιών.
Οι διέπουσες τη ροή μερικές διαφορικές εξισώσεις θα παραχθούν από θεμελιώδεις αρχές με χρήση τυπικού διανυσματικού και τανυστικού λογισμού και η περαιτέρω ανάλυση θα αφορά κυρίως σε Νευτωνικά ρευστά. Το μάθημα θα καλύψει: τα βασικά της μηχανικής του συνεχούς μέσου, ακριβείς λύσεις των εξισώσεων Navier-Stokes, διαστατική ανάλυση και ομοιοτυπία λύσεων, ροές σε χαμηλό αριθμό Reynolds και θεωρία στρωτού οριακού στρώματος. Επιπλέον, θα καλυφθούν διεπιφανειακά φαινόμενα, στοιχεία ρεολογίας και τύρβης.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5299

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/adv_fluid_mech

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_9/FTM/5299_ADVANCED_FLUID_MECH_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Μπουντουβής, Μ. Καβουσανάκης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Α. Σπυρόπουλος