Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων
Περιγραφή
Ενεργειακή και εξεργειακή ανάλυση φυσικών και χημικών διεργασιών. Παραγωγή ισχύος - σύστημα ατμού (παραγωγή, διανομή, χρήση, εξοικονόμηση, συμπαραγωγή). Βιομηχανική ψύξη και κλιματισμός. Διαχείριση ενέργειας (μετατροπή, αποθήκευση, ανακύκλωση, αναβάθμιση). Χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη βιομηχανία.

Εξάμηνο : 10o

Κωδικός Μαθήματος : 5170

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/oade

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Βουτσάς