ΜαθήματαΕμβαθύνσεων

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ έχει εφαρμόσει στο Πρόγραμμα Σπουδών της, ήδη από το Ακαδημαϊκό ΄Ετος 1990 - 1991, την ιδέα των προπτυχιακών Μαθημάτων Εμβάθυνσης, που αποτελούν «εσωτερική» εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια των σπουδών και δεν θα αναγράφονται στον τίτλο του Διπλώματος, το οποίο είναι Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, χωρίς καμιά διαφοροποίηση αναφορικά με την επιλεγείσα Εμβάθυνση.

Η θέσπιση των Εμβαθύνσεων στηρίχτηκε στην ανάγκη να δοθεί στους σπουδαστές η δυνατότητα επιλογής για απόκτηση σε μεγαλύτερο βάθος γνώσεων σε αντικείμενα, που συνδέονται με το πεδίο απασχόλησης των Χημικών Μηχανικών, χωρίς όμως να διασπάται η ενότητα των σπουδών, αλλά και χωρίς να προκύψει χρονική επιβάρυνση του Ωρολογίου Προγράμματος. Οι ισχύουσες σήμερα προπτυχιακές Εμβαθύνσεις αφορούν τις εξής περιοχές: (1) Μηχανική Διεργασιών, (2) Υλικά, (3) Οργανικές Βιομηχανίες-Πολυμερή, (4) Ανόργανες Βιομηχανίες, και (5) Τρόφιμα ? Βιοτεχνολογία. Κάθε εμβάθυνση αποτελείται από 5 συναφή ομαδοποιημένα μαθήματα, από το 7ο μέχρι το 9ο εξάμηνο των σπουδών.

Η επιλογή μίας Εμβάθυνσης δεν σημαίνει ότι ο σπουδαστής μένει έξω από τις γνωστικές περιοχές που διδάσκονται στις άλλες εμβαθύνσεις, καθώς έχει εξασφαλιστεί η παροχή των απαραίτητων για όλους γνώσεων μέσω κατάλληλων «Μαθημάτων Κορμού». ΄Ετσι η διαφορά των γνώσεων που αποκτούν οι Απόφοιτοι μεταξύ της επιλεγείσας από αυτούς περιοχής εμβάθυνσης και των άλλων περιοχών εμβαθύνσεων έχει ουσιαστικά ποσοτικό χαρακτήρα.

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή μίας Εμβάθυνσης δεν σημαίνει ότι ο σπουδαστής θα πρέπει υποχρεωτικά να εκπονήσει τη Διπλωματική του Εργασία σε κάποιο από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην Εμβάθυνση αυτή. Κάτι τέτοιο θα του στερούσε την ελευθερία να εργασθεί ερευνητικά σε θέμα της προτίμησής του. Ούτε ακόμη η επιλογή του δημιουργεί αυτόματα δικαίωμα του ενδιαφερομένου για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε κάποιο μάθημα της Εμβάθυνσης που επέλεξε. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυναμία άνετης εκπόνησης των Διπλωματικών Εργασιών, εφόσον ο αριθμός των αιτούντων για κάποιο μάθημα υπερβεί τις υπάρχουσες δυνατότητες.

Στη συνέχεια συνοψίζεται το σκεπτικό και το περιεχόμενο όλων των Εμβαθύνσεων, καθώς και ο συσχετισμός της κάθε Εμβάθυνσης με προβλήματα του αντίστοιχου χώρου στο επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού σήμερα.

Εμβάθυνση σε "Μηχανική Διεργασιών"

Στην Εμβάθυνση της Μηχανικής Διεργασιών περιλαμβάνονται μαθήματα τα οποία προσφέρουν γνώσεις και μεθοδολογίες που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη θεώρηση της ανάλυσης, σύνθεσης και προσομοίωσης διεργασιών, μονάδων και εγκαταστάσεων της Χημικής Βιομηχανίας. Το αντικείμενο των εφαρμογών που εξετάζονται είναι κυρίως ο καθορισμός του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας νέων συσκευών, μονάδων ή εγκαταστάσεων και του τρόπου μετατροπής τους, για βελτιστοποίηση της απόδοσης, της ασφάλειας, της παραγωγικότητας, της χρήσης πρώτων υλών και ενέργειας και για ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τη λειτουργία τους.

Εμβάθυνση σε "Υλικά"

Η Εμβάθυνση αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση, εμπέδωση και εφαρμογή νέων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών. Παρέχονται γνώσεις που αποσκοπούν στην κατανόηση των σχετικών θεμελιωδών εννοιών και μεθόδων που συνδέουν τη δομή τις ιδιότητες και τις τεχνικές κατεργασίες των υλικών. Αναπτύσσονται μεθοδολογίες και μέθοδοι σχεδιασμού υλικών με προκαθορισμένες φυσικοχημικές και τεχνολογικές ιδιότητες. Αναπτύσσονται εφαρμογές που αφορούν νέα ή ενισχυμένα υλικά, π.χ. για την αύξηση του ωφέλιμου χρόνου λειτουργίας ενός υλικού στο λειτουργικό του περιβάλλον, τη βελτίωση/ανάπτυξη νέων μη καταστρεπτικών μεθόδων ελέγχου των υλικών. Εξετάζονται όλα τα υλικά, όπως αυτά καθορίζονται με τον κλασικό τρόπο διάκρισης, αλλά και θέματα διεπιστημονικού χαρακτήρα, όπως βιοϋλικά, υγροί κρύσταλλοι, ημιαγωγοί, υπεραγωγοί, και τα λεγόμενα εξελιγμένα υλικά ή υλικά αιχμής.

Εμβάθυνση σε "Οργανικές Βιομηχανίες - Πολυμερή"

Η Εμβάθυνση αυτή έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σχεδιασμό Οργανικών Βιομηχανιών με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στο σχεδιασμό σύγχρονων και ανακυκλώσιμων πολυμερικών κατασκευών, φιλικών προς το περιβάλλον, με υπόβαθρο βασικές αρχές της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών. Το ένα σκέλος της εμβάθυνσης αυτής που διδάσκεται από Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας αποσκοπεί στη συστηματική εφαρμογή των γνώσεων του ?κορμού? της Χημικής Μηχανικής στο πεδίο των Οργανικών Χημικών Βιομηχανιών. Ειδικότερα, αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια των 3 μαθημάτων που εντάσσονται στην περιοχή αυτή μερικά από τα μεγάλα θέματα της σημερινής βιομηχανίας, συγκεκριμένα: Περιβάλλον, Πρώτες ύλες, και Σχεδιασμός. Η δεύτερη ενότητα των δύο μαθημάτων της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση των φοιτητών της Εμβάθυνσης σε θέματα που αφορούν τη σύνθεση και παραγωγή, τις φυσικοχημικές ιδιότητες, τις διεργασίες μορφοποίησης και την ανακύκλωση πολυμερών.

Εμβάθυνση σε "Ανόργανες Βιομηχανίες"

Η εμβάθυνση αυτή είναι διατομεακή και εξυπηρετείται από τους Τομείς Ι (κυρίως το Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας), IV (Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανόργάνων Υλών) και ΙΙΙ, καθώς η διδασκαλία γίνεται από Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε διαφορετικούς Τομείς. Οι φοιτητές διδάσκονται τα επιμέρους αντικείμενα των πέντε μαθημάτων, τα οποία προσεγγίζουν από τη δική τους οπτική τις απαραίτητες γνώσεις (θεωρητικές και εφαρμοσμένες) στο πεδίο των Ανόργανων Βιομηχανιών. Παράλληλα, μέσα από ένα καλό συντονισμό αποφεύγονται επικαλύψεις της ύλης. Η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, εκπόνησης θεμάτων καθώς και επισκέψεων σε αντιπροσωπευτικές βιομηχανίες του κλάδου (και στα 5 μαθήματα της εμβάθυνσης) συντείνει στην εμπέδωση των γνώσεων, στην επαφή με τη βιομηχανική πρακτική καθώς και στη συνειδητοποίηση της απόστασης μεταξύ θεωρίας και εφαρμογής.

Εμβάθυνση σε "Βιοτεχνολογία - Τρόφιμα"

Γίνεται εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα που σχετίζονται με την Επιστήμη και την Τεχνολογία των Τροφίμων και τη Βιοτεχνολογία. Ειδικότερα εξετάζονται τα συστατικά των τροφίμων από φυσικοχημική και βιολογική άποψη, οι διεργασίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία και τη συντήρηση των τροφίμων, η ποιότητα, η υγιεινή και η συσκευασία των τροφίμων και οι τεχνολογίες των κυριότερων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων και ποτών. Όσον αφορά στη Βιοτεχνολογία - η οποία ορίζεται ως η εφαρμογή κυττάρων - μικροβιακών, ζωικών και φυτικών - κυτταρικών και υποκυτταρικών συστημάτων και διαδικασιών στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών - οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη δομή και τα συστατικά του κυττάρου, τους μηχανισμούς λειτουργίας του και τη γενετική παρέμβαση με στόχο τη διαχείριση των μηχανισμών, αποβλέποντας τελικά στην τεχνολογική αξιοποίηση των εργαλείων της βιοτεχνολογίας μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατάλληλων βιοδιεργασιών.

Σχετικά Αρχεία
  Ενημέρωση για τις Εμβαθύνσεις
Όνομα: emvathynseis_2014-15.pdf, Ανέβηκε: 8/10/2012 13:11, Μέγεθος: 228kb