Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ
Περιγραφή
Σχεδιασμός διεργασιών: Εισαγωγή. Διάγραμμα Ροής. Κοστολόγηση και αξιολόγηση Επενδύσεων. Επίλυση συστημάτων. Αριστοποίηση. Σχεδιασμός με τη βοήθεια του Excel. Διεργασίες μεταφοράς μάζας: Απόσταξη ισορροπίας. Κλασματική απόσταξη. Απορρόφηση. Διαχωρισμοί με μεμβράνες. Εκχύλιση.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5012

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/mfd2

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Κροκίδα

Εργαστήριο : Κ. Μαγουλάς, Ζ. Μαρούλης, Μ. Κροκίδα